BANQUET- 宴 -

SPECIAL GUEST : WATARU / TAKU-HERO / KAZUYA IMOTO

DJ : DJ Yuichi / RYU-To / WTP / Sadamatsu / N△TSU / Michel / took / TOMOCOOL JAPAN / happiness
DANCER : Dahlia